η εργασία

Οι σημερινοί πρόσφυγες και η ανάγκη ενσωμάτωσης μεγάλων πληθυσμών προσφύγων και αιτούντων άσυλο από ζώνες συγκρούσεων έχουν προκαλέσει πολλές προκλήσεις σε επίπεδο ΕΕ, το πιο επείγον που είναι η ανθρωπιστική βοήθεια. Ωστόσο, όταν έρχεται η στιγμή για τους πρόσφυγες να εγκατασταθούν και να ενσωματώσουν τις ευρωπαϊκές πόλεις, η επείγουσα ανάγκη γίνεται να βρουν απασχόληση. Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες χρειάζονται την εξειδικευμένη υποστήριξη συμβούλων και συμβούλων σταδιοδρομίας για να επικυρώσουν τις ικανότητές τους και να αποκτήσουν προσόντα σχετικά με την αγορά εργασίας.

Οι σύμβουλοι καθοδήγησης χρειάζονται νέες μεθοδολογίες και εργαλεία για να συνεργαστούν με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας των συμβούλων καθοδήγησης να συνεργαστούν με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες και να τους εξοπλίσει με εργαλεία και μεθόδους για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών των μεταναστών και των προσφύγων.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου PERSPECTIVE είναι:

Ανάπτυξη μεθόδου αξιολόγησης και επικύρωσης των βασικών ικανοτήτων, μέσω της συνδυασμένης χρήσης τυποποιημένων μεθόδων δοκιμής και ποιοτικής αξιολόγησης – συνεντεύξεων.

Να δημιουργηθεί η ικανότητα συμβούλων καθοδήγησης σχετικά με:

– πώς αξιολογούνται οι βασικές ικανότητες των μεταναστών, των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο

– πώς να υποστηρίξουν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες να επιδείξουν τις ικανότητές τους, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία Europass (ιδίως το Europass CV και το διαβατήριο γλώσσας)

– πώς να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Match2NQF για επαγγελματική καθοδήγηση σε συγκεκριμένους τομείς

– πώς να προσανατολίζουμε τους μετανάστες και τους πρόσφυγες για να βρουν απασχόληση σε τοπικό επίπεδο και σε διαφορετικές χώρες της ΕΕ χρησιμοποιώντας τη δικτυακή πύλη EURES και το δίκτυο Euroguidance