Κοινότητα πρακτικής

Ανάπτυξη μιας κοινότητας πρακτικής των συμβούλων καθοδήγησης. Θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς πόρους, τεκμηρίωση υποβάθρου, κοινωνική δικτύωση μεταξύ συμβούλων. Σύνδεσμοι προς ευρωπαϊκά εργαλεία για την απασχόληση, π.χ. Europass, EURES, Euroguidance

για να συμμετάσχετε στην κοινότητα πρακτικής μας, πηγαίνετε εδώ: https://www.discuss-community.eu